Capaciteit installatie controleren

Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

 

Debietmeting:

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

wanneer een debiet meting:

 • controle luchthoeveelheden
 • voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • tochklachten

Duidelijke rapportage

 • Inventarisatie
 • Gemeten luchtdebieten in de verschillende standen van de installatie
 • Conclusie
 • Aanbevelingen
 • Foto’s
 • Meetrapport

Horeca

De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Uiteraard gelden deze eisen alleen als u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft. Of u aan de eisen voor luchtverversing voldoet, hangt af van het vermogen van de ventilator. Het vermogen staat meestal op het typeplaatje van de ventilator aangeduid als m3/uur of m3/h. Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft.

 

Deze eis, nader uitgewerkt in artikel 5 geeft aan dat elke horecalokaliteit moet beschikken over een mechanisch ventilatiesysteem;

· rechtstreeks met de buitenlucht in de verbinding staan;
· uiteraard goed werken;
· beschikken over een aan- en afvoer van lucht;
· beschikken over een capaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.

In de praktijk blijkt vaak dat de systemen in horecabedrijven niet voldoen. Volgens dit artikel moet het ventilatiesysteem dan worden aangepast.

Gevolgen niet voldoen
Voldoet een ventilatiesysteem niet aan de eisen uit het Besluit, dan moet de vergunning op grond van artikel 27 uit de Drank- en Horecawet worden geweigerd. Het is daarom noodzaak dat het systeem altijd voldoet. Dit geldt zowel voor restaurants, kroegen als voor de kantine van de lokale voetbalvereniging.

 

Afwijkingsmogelijkheid
Het Besluit kent gelukkig een uitzondering op deze eis. Is het horecabedrijf gevestigd in een Rijksmonument zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, dan is er een grote kans dat de burgemeester een ontheffing van de eis kan verlenen. Er moet dan wel op andere wijze worden voorzien in luchtverversing. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de luchtkwaliteit vergelijkbaar is met die van een ventilatiesysteem.

 

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten.

Ook een debietmeting bij u op locatie?


  Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.

  captcha